» » Mesleki Eğitimin Belgelendirilmesi

Mesleki Eğitimin Belgelendirilmesi

Gönderildiği yer: Mesleki Eğitim Haber | 0

Mesleki Eğitimin Belgelendirilmesi

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli firmaların ilgilendikleri “Mesleki Eğitimin Belgelendirilmesi” hakkında resmi gazete bilgisini sizlere sunuyoruz. Tüm detaylarıyla Resmi Gazete içeriği aşağıdaki gibidir.

Mesleklere göre eğitimler modüllere ayrılmıştır. Bu eğitimleri uzmanlarımız tarafından seçilecektir ve eğitim uzmanlar tarafından verilmektedir.

Eğitim süreleri değişiklik göstermekte olup başvurunuz sonrasında sizleri bu konularda bilgilendiriyoruz. Eğitmenler firmanıza gelerek gerekli koşullar içerisinde firmanızda eğitim vermektedir.

Mesleki Eğitimin Belgelendirilmesi

MADDE 6 (1) Ek-1 çizelgede yer alan işlerde fiilen çalıştırılacakların, yaptığı işe uygun aşağıda belirtilen belgelerden birisine sahip olmaları zorunludur:

a) 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre verilen diploma, bitirme belgesi, yetki belgesi, sertifika, bağımsız işyeri açma belgesi, kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgelerinden birisi,

b) 12/3/2013 tarihli ve 28585 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğine göre mesleki eğitim kursları veya mesleki eğitim modülü/kursları ile eşit süreli olmak koşuluyla işbaşı eğitim programları sonucu alınan belgeler,

c) Millî Eğitim Bakanlığı veya Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kurumlarca verilen operatör belgesi ve sürücü belgesi,

ç) 11/7/2002 tarihli ve 24812 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Patlayıcı Madde Ateşleyici Yeterlilik Belgesinin Verilmesi Esas ve Usullerinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında alınan ateşleyici yeterlilik belgesi,

d) Kuruluş kanunlarında veya ilgili kanunlarca yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler,

e) Millî Eğitim Bakanlığının ilgili biriminin onayının alınması şartıyla; kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, eğitim amaçlı faaliyet gösteren vakıf ve dernekler, işçi ve işveren kuruluşları ile bünyelerinde kurulu iktisadi işletmeler, işçi ve işveren kuruluşları tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş eğitim amaçlı şirketler ve işveren tarafından düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler,

f) Uluslararası kurum ve kuruluşlardan alınan ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından denkliği sağlanan belgeler,

g) 30/12/2008 tarihli ve 27096 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslekî Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği kapsamında verilen meslekî yeterlilik belgeleri,

(2) Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerde 1/1/2013 tarihinden önce işe alındığına dair Sosyal Güvenlik Kurumuna ait kayıtlar esas alınarak 1/1/2013 tarihinden önce çalışmaya başlayanlara Millî Eğitim Bakanlığı ile birinci fıkranın (d) bendinde sayılan kurum ve kuruluşlar arasında yapılacak protokoller çerçevesinde verilecek en az 32 saatlik eğitim modüllerinden geçirilerek alınan eğitimler sonucu düzenlenecek belgelere sahip olanlar bu Yönetmelik kapsamında mesleki eğitim almış olarak kabul edilir.

(3) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre istihdam edilecekler hariç olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışacaklar için gerekli olan mesleki eğitim belgeleri kurum ve kuruluşlarca önceden belirlenir ve işe alımlar bu esaslar da göz önünde bulundurularak yapılır.


Sizde firmanızın Tehlikeli ve Çok Tehlikeli sınıfta yer alması durumunda ve çalışanlarınızın mesleki eğitim belgelendirmesi yapılmamışsa eğer bize başvuruda bulunabilirsiniz. Mesleki Eğitimin Belgelendirilmesi için telefonlarımızdan bilgi alabilirsiniz.

Mesleki Eğitimin Belgelendirilmesi
Mesleki Eğitimin Belgelendirilmesi

Mesleki Eğitimin Belgelendirilmesi

Bir Cevap Yazın