» » TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GAZBETON ÜRETİMİ

TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GAZBETON ÜRETİMİ

Gönderildiği yer: Mesleki Eğitim Belgesi Modülleri | 0

MESLEKİ EĞİTİM BELGESİ

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI
TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE
GAZBETON ÜRETİMİ
KURS PROGRAMI
Ankara, 2016
İÇİNDEKİLER
PROGRAMIN ADI ………………………………………………………………………………………………………………………… 1
PROGRAMIN DAYANAĞI………………………………………………………………………………………………………………. 1
PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI………………………………………………………………………………………………………. 1
EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ………………………………………………………………………………………………………………. 1
PROGRAMIN AMAÇLARI………………………………………………………………………………………………………………. 1
PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR ……………………………………………………………………. 1
PROGRAMIN KREDİSİ ………………………………………………………………………………………………………………….. 2
PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ ………………………………………………………………………………………………………. 2
TEHLIKELI VE ÇOK TEHLIKELI İSLERDE GAZBETON ÜRETIMI KURSU MODÜLLERİ VE ZAMAN
TABLOSU 2
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYLE İLGİLİ ESASLAR …………………………………………………………………………….. 2
PROGRAMIN UYGULANMASINDA KULLANILACAK ÖĞRETİM ARAÇ-GEREÇLERİ…………………………………… 3
BELGELENDİRME ………………………………………………………………………………………………………………………… 3
1
PROGRAMIN ADI
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Gazbeton Üretimi
PROGRAMIN DAYANAĞI
a) 13.07.2013 tarihli ve 28706 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe
giren “Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların
Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik”.
b) Talim ve Terbiye Kurulu’nun 08.02.2011 tarih ve 10 sayılı “Mesleki ve Teknik
Eğitim Okul ve Kurumlarının 50 Alanına ait Haftalık Ders Çizelgeleri İle
Çerçeve Öğretim Programlarında Değişiklik Yapılması” konulu kararı.
PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
a) Okuryazar olmak.
b) Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak.
c) 17 yaşını tamamlamış olmak.
EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ
Program eğitimcileri aşağıdaki öncelik sırasına göre belirlenir:
1. Programın uygulanmasında Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nca yayımlanan
Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına göre İnşaat
Teknolojisi alanında eğitim verebilecek ve tercihen sektör deneyimi olan alan
öğretmenleri görev almalıdır.
2. Programın uygulanmasında gerektiğinde İnşaat Teknolojisi alanında sektör
deneyimi olan mühendis ve teknikerlerden yararlanılabilir.
PROGRAMIN AMAÇLARI
Bu kurs programını tamamlayan bireyin;
1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalışması,
2. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına, iş talimat ve yönetmeliklerine uygun olarak
gazbeton üretim süreçlerini gerçekleştirmesi,
amaçlanmaktadır.
PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Bu programla, Gazbeton üretimi için gerekli olan hammaddeleri uygun formda
hazırlayan, hazırlanan karışımı uygun şekilde kalıplara dökerek istenilen
boyutlarda kesilmesini sağlayan, ürünün buhar kürü ile kurutulmasını sağlayan
otoklav prosesini yöneten ve ürünün paketlenmesi sonrası sevk edilecek hale
getirme işlemlerini iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uygun şekilde yapabilen
bireyler yetiştirme amaçlanmaktadır. Kurs programını tamamlayan bireyler,
hammaddeyi hazırlama alanları, karışım hazırlama alanı, kalıp temizleme ve
yağlama alanı, ön kürleme ve döküm vinci kullanım alanı, kesme alanı,
paketleme vinci kullanım alanı, ürün kürleme alanı (kazan & otoklav),
ambalajlama ve sevk alanı, gazbeton yapıştırıcısı (tutkal) üretimi, donatılı
gazbeton üretimi için donatı kafesleri hazırlama proseslerinde çalışabilirler.
2
2. Programın uygulanmasında anlatım, soru-cevap, yaparak ve yaşayarak
öğrenme yöntemlerinden biri ya da birkaçı kullanılabilir.
3. Kurs programının uygulanmasında gerekli olduğunda iş piyasasının eğitim
olanaklarından ve nitelikli insan kaynağından yararlanılabilir.
4. Program bitiminde sözlü, yazılı, uygulama yöntemlerinden bir veya birkaçı ile
kazanımları değerlendirmeye yönelik sınavlar yapılır.
5. Kurs programı sonunda sınavlardan başarılı olanlara mevzuata uygun
belgelendirme yapılır.
PROGRAMIN KREDİSİ
Talim ve Terbiye Kurulunun 29.11.2013 tarihli ve 135 sayılı Kararı ile Kabul
edilen “Mesleki ve Teknik Eğitimde Kredilendirme Esasları” doğrultusunda, kurs
programını başarıyla tamamlayanlara 2 (iki) kredi verilir.
PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanır. Kurs süresi
toplam 40 ders saatidir.
TEHLIKELI VE ÇOK TEHLIKELI İSLERDE GAZBETON ÜRETIMI KURSU
MODÜLLERİ VE ZAMAN TABLOSU
MODÜL ADI KAZANIM ÖĞRENME KAZANIMLARI SÜRE
İş Sağlığı ve
Güvenliği
İş sağlığı ve güvenliği
kurallarını uygular.
 İş sağlığı ve güvenliğinin amacı
ve önemini açıklar.
 İş kazası ve meslek
hastalıklarından korunma
yöntemlerini bilir ve gerekli
önlemleri alır.
 Tehlikelerden kaynaklanacak
risklere karşı gerekli önlemleri
alır.
 Acil durumlarda gerekli tedbirleri
alır.
16
Gazbeton
Üretimi
İş sağlığı ve güvenliği
kurallarına, iş talimat ve
yönetmeliklerine uygun
olarak gazbeton üretim
süreçlerini
gerçekleştirir.
 İş talimat ve yönetmeliklerine
uygun gazbeton üretimi için
hazırlık yapar.
 İş sağlığı ve güvenliği kurallarına
uygun olarak gazbeton üretimi
yapar.
24
TOPLAM KURS SÜRESİ (Ders Saati) 40
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYLE İLGİLİ ESASLAR
Ölçme ve değerlendirme ile ilgili açıklamaların aşağıdaki hususları içerecek
şekilde düzenlenmesi gerekir:
1. Her modül sonunda değerlendirme yapılmalıdır.
3
2. Değerlendirme; teorik ve performansa dayalı sınav olarak yapılmalıdır.
3. Teorik değerlendirme, modülün bütün kazanımlarını kapsayacak şekilde
yapılmalıdır.
4. Performansa dayalı sınav, beceriye dönük başarım ölçütlerini içerecek şekilde
hazırlanan kontrol listesine göre yapılmalıdır.
5. Değerlendirmenin teorik kısmı %40, uygulama %60 olarak dağıtılmalıdır.
6. Teorik ve performansa dayalı sınavda toplam puan; bireyin doğru cevapları ve
davranışları için aldığı puanların toplamından oluşmalıdır.
7. Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılmalı ve sınav başarısı Yaygın Eğitim
Kurumları Yönetmeliği esaslarına göre belirlenmelidir.
PROGRAMIN UYGULANMASINDA KULLANILACAK ÖĞRETİM ARAÇ-
GEREÇLERİ
Programın uygulama sürecinde;
1) Kaynak materyal olarak bireysel öğrenme materyalleri kullanılabilir. Kaynak
ders kitaplarının bulunmaması durumunda öğretmen/öğretici tarafından
hazırlanan ders notlarından yararlanılabilir.
2) Yararlanılacak kaynak araç-gereçler;
 Kuvarsit
 Alçıtaşı
 Çimento
 Sönmemiş kireç
 Gözenek oluşturucu malzeme
 Su
 Yapıştırıcı kimyasal
 Dolgu malzemesi
 Otoklav
 Paketleme vinci
 Döküm vinci
BELGELENDİRME
Kursu başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi düzenlenir.

Bir Cevap Yazın