» » TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE LASTİK ÜRETİMİ

TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE LASTİK ÜRETİMİ

Gönderildiği yer: Mesleki Eğitim Belgesi Modülleri | 0

MESLEKİ EĞİTİM BELGESİ

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
KİMYA TEKNOLOJİSİ
TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE
LASTİK ÜRETİMİ
MODÜLER PROGRAMI
(YETERLİĞE DAYALI)
2015
ANKARA
ÖN SÖZ
Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması ve daha karmaşık bir
yapıda bulunmaya başlaması nedeniyle, meslekî yeterliklerin de geniş tabanlı
bilgilere, becerilere ve tavırlara dayalı olmasını ve programların buna göre
geliştirilmesini zorunlu hâle getirmektedir.
Uluslararası düzeyde meslek elemanlarından beklenen yeterlikler çeşitli
araştırmalar ve yerli/yabancı uzman görüşlerine dayanılarak tespit edilmiş, elde
edilen sonuçlar program çalışmalarına aktarılmıştır.
Beceri geliştirmeye yönelik olarak tasarlanan bu modüler programı geliştirme
sürecinde ilgili tüm paydaşlar ve ülkemizin önde gelen sektör temsilcileri ile iş birliği
yapılmış, kişi ve kurumların program çalışmalarına doğrudan katkıları sağlanmıştır.
Sektör ve kurumlarının beklentileri programa yansıtılarak, belirlenen yeterlikler temel
dayanağını ve içeriğini oluşturmuştur.
Bu programın hayata geçirilmesiyle, işgücünün bireysel gelişimine, istihdam
edilebilirliğinin artırılmasına, işletmenin verimlilik ve kalitesine, sektörün daha kalifiye
çalışan ihtiyacının karşılanmasına ve bunların sonucu olarak ülke ekonomisine katkı
sağlamak amaçlanmıştır.
İÇİNDEKİLER
ÖN SÖZ …………………………………………………………………………………………………………………………….. 2
TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE LASTİK ÜRETİMİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR………. 4
MESLEK ELEMANI TANIMI …………………………………………………………………………………………………… 4
GİRİŞ KOŞULLARI………………………………………………………………………………………………………………… 4
İSTİHDAM ALANLARI…………………………………………………………………………………………………………… 4
EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI………………………………………………………………….. 4
EĞİTİMCİLER ……………………………………………………………………………………………………………………… 4
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME……………………………………………………………………………………………….. 4
BELGELENDİRME ……………………………………………………………………………………………………………….. 4
YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER…………………………………………………………………………………………………… 5
EĞİTİM SÜRESİ…………………………………………………………………………………………………………………… 5
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ ………………………………………………………………………………………. 5
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR……………………………………………………………………… 5
ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI ………………………………………………………………………………………. 5
EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ…………………………………………………………………………………………… 6
MESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ …………………………………………………………………………………………….. 6
MODÜL VE İÇERİKLERİ………………………………………………………………………………………………………… 6
YETERLİK VE MODÜL TABLOSU ……………………………………………………………………………………………. 7
İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜL BİLGİ SAYFASI …………………………………………………………….. 8
LASTİK ÜRETİMİ MODÜL BİLGİ SAYFASI ……………………………………………………………………………………9
TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE LASTİK ÜRETİMİ PROGRAMINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
ALAN : KİMYA TEKNOLOJİSİ
MESLEK : TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE LASTİK
ÜRETİMİ
MESLEK SEVİYESİ :
MESLEK ELEMANI TANIMI
Genel olarak kauçuk esaslı malzemeleri takviye etmek ve mukavemeti
arttırmak için sağlık ve güvenlik şartlarına bağlı olarak işlemleri yapabilen kişidir.
GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere
sahip olmak.
3. Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak.
İSTİHDAM ALANLARI
Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler;
Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler, Kimya Teknolojisi alanı altında
lastik üretimi yapan sektörlerde çalışabilirler.
EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI
1. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında eğitim
verilmektedir.
2. Programın uygulanabilmesi için kimya teknolojisi alanında lastik üretimi için
standart donanımlar ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.
EĞİTİMCİLER
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders
Okutma Esasları kapsamında aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin çizelgede yer
alan, alan öğretmenleri esas alınarak;
1. İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı modülü için; geçerli A/B/C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
sertifikası olan eğitimciler görev almalıdır.
Programın uygulanmasında sırasıyla;
2. Kimya Teknolojisi alanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimi olan alan
öğretmenlerinden,
3. Lastik üretiminde sektör deneyimi olan mühendis, kimyager, teknisyen ve meslek
elemanlarından yararlanılabilir.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;
1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.
2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.
3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.
4. Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim
faaliyetleri değerlendirilecektir.
BELGELENDİRME
Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek
amaçlanmaktadır.
• Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı
eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.
• Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı
belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin
düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.
• Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer
mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler
değerlendirilecektir.
• Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.
• Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek
istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.
• Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve
ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.
YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER
Mesleğe yönelik geniş tabanlı yeterlikler kazandırmak hedeflenmiştir.
1. Eğitimin sonunda, mesleğinde sertifika alan birey gerektirdiğinde fark eğitimi
alarak diploma programını tamamlayabilir.
2. Meslekî eğitim alan veya bitirmiş olan birey; gerekli modülleri tamamlayarak
alandaki diğer meslekler arasında geçiş yapabilir.
EĞİTİM SÜRESİ
1. Meslek programının toplam eğitim süresi 80/40 saat olarak planlanmıştır.
2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller
ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri
uygulanır.
1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.
2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.
3. Bireylerin aktif olması sağlanır.
4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.
5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.
6. Bireylere mesleki yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR
Bireyler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve
planlama konularında, çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve katılımcının
çevrede konuyla ilgili olarak iletişim kurabileceği araştırma, gözlem ve uygulama
yapabileceği her türlü kurum ve kuruluşlar, meslek elemanları ile iş birliği yapılarak
yönlendirilir.
ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI
Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci/kursiyer;
1. Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
2. Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.
3. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.
4. Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.
5. Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan
kazanımlara sahip olabilecektir.
EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
Sertifika programında yer alan modüllerde öngörülen eğitim öğretim
uygulamaları yapılır.
MESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ
1. Öğrenci/kursiyerin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine yararlı
olabilecek, iyi ilişkiler kurabilme, öğrenmeyi öğrenme, bilgiye ulaşma, girişimcilik
ve iş fikirleri üretme, işe uyum sağlama, kendini geliştirme ve problem çözme gibi
bilgi ve becerilerin kazandırıldığı modüllerdir.
2. Bu modüller ile öğrenci/kursiyerlere ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen
yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.
3. Meslekî Gelişim modül tablosundan, çevrenin istihdam durumu,
öğrenci/kursiyerlerin hazır bulunuşluk düzeyi göz önüne alınarak modüller
seçilecek ve yeterlik tablosunda yer alan süreye ilave edilecektir.
4. Dördüncü seviye meslek elemanları, bütün Mesleki Gelişim modüllerini
tamamlamış olacaklardır.
5. Meslekî gelişim modülleri programlardan bağımsız olarak da kullanılabilecektir.
KAZANDIRILAN YETERLİKLER DERSİN MODÜLLERİ SÜRE
1 Sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve
sürdürmek İletişim 40/8
2 Öğrenme ihtiyaçları doğrultusunda
bilgi ve veri toplamak
Bilgiye Ulaşma ve Veri
Toplama 40/8
3 Uygulanabilir girişimci (iş) fikirler
üretmek Girişimci Fikirler Üretme 40/8
4 Girişimci (iş) fikri geliştirmek ve
planlamak Girişimci Fikri Geliştirme 40/8
5 İşletme kurma ve geliştirme ile ilgili
faaliyetleri yürütmek İş Kurma ve Geliştirme 40/16
6 İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş
güvenliği önlemlerini almak İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı 40/24
7 Çevreye karşı duyarlı olmak ve
çevreyi korumak Çevre Koruma 40/8
8 Kendini geliştirerek karşılaştığı
problemleri çözmek Problem Çözme 40/8
MODÜL VE İÇERİKLERİ
• Öğrenme süresi her modül için toplam 40 saattir.
• Kazandırılacak yeterliğe bağlı olarak her modül 40/8, 40/16, 40/24, 40/32 ve
40/40 olabilir.
• Modüllerde önerilen bu süreler öğrenme faaliyetlerindeki teorik ve uygulamalı tüm
içeriği kapsar.
• Modül içeriğindeki öğrenme faaliyetinin uygulanması imkânı olmadığında, diğer
okullarla ve işletmelerle iş birliği çerçevesinde uygulamalar yapılabilir.
• Kursiyer/öğrencinin önceden kazandığı yeterlikleri tekrar alma zorunluluğu yoktur.
• Modül ve yeterlikler programdaki uygulama sırasına göre alınacaktır.
• Programda yer alan modül ve yeterliklerin uygulama sırası zümre kararı ile
belirlenir.
NOT: Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Lastik Üretimi Programı yeterlikler tablosu ve
modülleri aşağıda verilmiştir.
YETERLİK VE MODÜL TABLOSU
YETERLİKLER MODÜLLER SÜRE
1 İşçi Sağlığı Mevzuatına Uymak ve
İş Güvenliği Önlemlerini Almak İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı 40/24
2 Lastik Üretim Operasyonlarını
Yapmak Lastik Üretimi 40/16
TOPLAM 80/40
İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜL BİLGİ SAYFASI
MODÜL BİLGİ SAYFASI
KODU :
ALAN : TÜM ALANLAR
MODÜL ADI : İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI
SÜRE : 40/24
ÖN KOŞUL :
AÇIKLAMA :
ÖĞRETİM YÖNTEM
VE TEKNİKLERİ : Anlatım, soru-cevap, grup çalışması, tartışma, inceleme,
araştırma, görüşme, örnek olay incelemesi v.b. yöntem ve
teknikleri uygulanabilir.
GENEL AMAÇ : Öğrenci/Kursiyer gerekli ortam sağlandığında, işçi sağlığı ve
iş güvenliği ile ilgili temel kuralları uygulayabilecektir.
AMAÇLAR :
Öğrenci/Kursiyer
1. İşyerinde güvenlik önlemlerini alabilecektir.
2. Meslek hastalıklarına karşı güvenlik önlemlerini alabilecektir.
3. İşyerinde olabilecek kaza ve yaralanmaların sebeplerini kavrayarak gerekli
tedbirleri alabilecektir.
4. İşyerinde çıkabilecek yangınlar için önlem alabilecek ve gerekli müdahaleyi
yapabilecektir.
5. İş kazaları sonrasında hukuki işlemleri yürütebilecektir.
6. İşçi sağlığı ile ilgili iş hukuku mevzuatını kavrayabilecektir.
İÇERİK :
A. İŞYERİ GÜVENLİĞİ VE TEHDİT EDİCİ UNSURLAR
1. İş güvenliğinin tanımı
2. İş güvenliğinin önemi
3. İş güvenliğinin amacı
4. İşçi sağlığı
5. Tüm takım tezgâhları ile ilgili ortak güvenlik önlemleri
a. Genel güvenlik
b. Kişi güvenliği
c. Tezgâh ve cihaz güvenliği
6. Koruyucu araçlar
a. Solunum sisteminin korunması
b. Vücudun korunması
7. Makinelere takılan koruyucu aparatlar
8. Binalarda güvenliği tehdit edici unsurlar
a. Sıhhi tesisatlar
9. Elektrik tesisatları
a. Elektrik enerjisi
b. Evlerde kullanılan elektrik enerjisi ve elektrikli aletler
c. Sigortalar
d. Topraklama ve önemi
e. Aydınlatma
10.Isıtma ve havalandırma tesisatları
a. Isıma araçları
b. Yakıt ve yakacaklar
c. Havalandırma tesisatları
B. MESLEK HASTALIKLARI
1. Meslek hastalıklarının sınıflandırılması
C. KAZA VE YARALANMA
1. İş kazasını meydana getiren nedenler
2. Yaralanma şiddetinin belirlenmesi
3. Kazaların iş gücüne ve ekonomiye etkileri
4. Çeşitli meslek alanlarındaki tipik iş kazaları
5. Kaza raporları
D. YANGIN
1. Yanma olayı
2. Yangın çeşitleri
3. Yangının nedenleri
a. Korunma önlemlerinin alınmaması
b. Bilgisizlik
c. İhmal
d. Kazalar
e. Sabotaj
f. Sıçrama
g. Doğa olayları
4. Yangın söndürmede kullanılan yöntemler
a. Soğutarak söndürme
b. Havayı kesme
5. Söndürücü maddeler
6. Yangın önlemleri
a. Yapısal bakımdan yangından korunma
b. Organizasyon bakımından yangından korunma
7. Ev ve iş yerlerinde alınacak önlemler
E. İŞ KAZALARINDA YAPILACAK HUKUKİ İŞLEMLER
1. İş kazasının işverene bildirilmesi
2. İş kazasının işveren tarafından S.G.K’ ya bildirilmesi
3. İş kazasında yapılacak hukuki işlemler
F. İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI
1. Kanunlar
2. Yönetmelikler
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:
1. İş Güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili performans çalışması yaptırılarak hazır
bulunuşluğu ölçülecektir.
2. Öğrenim sürecinde İş Güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili uygulamalar ikili grup
çalışması, eğitsel oyunlar, anlatım, soru cevap, tartışma, beyin fırtınası,
problem çözme, örnek olay, kelime ilişkilendirme, drama, rol yapma teknikleri
kullanılarak yaptırılacaktır.
3. Öğrencinin modül sonunda kazandığı yeterlik, gösterdiği performans ve
meydana gelen ürün, performans değerlendirme, drama, görüşme, gösteri,
performans değerlendirme, grup değerlendirme, kendi kendini değerlendirme,
doğru yanlış, kısa ve uzun cevaplı yazılı yoklama, proje vb. teknikleri
kullanılarak ölçülecektir.
AHŞAP İSKELET İMALATI (MARANGOZLUK) MODÜL BİLGİ SAYFASI
MODÜL BİLGİ SAYFASI
ALAN : KİMYA TEKNOLOJİSİ
MODÜL : LASTİK ÜRETİMİ
KODU :
SÜRE :40/16
ÖN KOŞUL :
AÇIKLAMA : Programa katılacak kursiyerlerin sektörde çalışıyor olması ön
şartı aranır.
GENEL AMAÇ : Öğrenci/Kursiyer, bu modül ile gerekli ortam sağlandığında,
kuralına uygun olarak lastik üretimi işlerini sağlık ve güvenlik şartlarına bağlı olarak
yapabilecektir.
AMAÇLAR :
Öğrenci/Kursiyer:
1. Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun olarak lastik üretimi işlemlerini yapabilecektir.
2. Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun fiziksel güç gereksinimine göre işlerini
gerçekleştirebilecektir.
3. Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun olarak çalışma ortamın özelliklerine göre
gerekli güvenlik tedbirleri alarak işlerini gerçekleştirebilecektir.
4. Sağlık ve güvenlik şartlarına ve işin gereklerine uygun olarak işlerini
gerçekleştirebilecektir.
İÇERİK
A. LASTİK ÜRETİMİ
1. KİMYASAL TARTIM ALANI PROSESİ
a. Kimyasal Stok Kontrolü
b. Kullanılacak kimyasal malzemelerin reçeteye göre tartımı ve tasnifi
2. LASTİK KARIŞIM ÜRETİM PROSESİ
a. Karışımın hazırlanması
b. Banbury ünitesinde karıştırılması
c. Homojenize edilmesi (Sheeter)
d. Soğutma sonucu lastik hamurunun elde edilmesi
e. Numune kontrolü
3. RADYAL LASTİK ÜRETİM PROSESİ
a. Tekstil ve Metalik kumaşların lastik boyutuna uygun kesilmesi
b. Mescole ile ince yüzey kaplama
c. Yanak ve sırt yarı mamullerinin elde edilmesi
d. Lastik çemberinin üretimi
e. Metalik kuşak ve sırt tatbiki
f. Karkas lastik üretimi
g. Lastik iç kısmı boyama
h. Presleme ve Pişirme
4. KONVANSİYONEL LASTİK ÜRETİM PROSESİ
a. Karışım (mescole) ve çelik tel ile çember kısmı üretimi
b. Sırt, yanak ve çemberin birleştirilmesi
c. Çemberin kumaş ile kaplanması
d. Karkas lastik üretimi
e. Presleme ve Pişirme
5. LASTİKTE SON KONTROL
a. Traşlama
b. Lastiğin göz ve el ile kontrolü
B. FİZİKSEL GÜÇ GEREKSİNİMİ
1. Çalışma esnasında koruyucu güvenlik malzemeleri ile çalışmaya alışmanın zor
olması
2. Formulasyon şekline göre maske yanında gözlük, baret ve eldiven kullanırken
yaşanan zorluklar
C. ÇALIŞMA ORTAMININ ÖZELLİKLERİ
1. Ortamın havalandırma şartları
2. Kapalı alanlarda çalışma koşulları.
3. Tozlu, gürültülü ve toksik ortamda çalışma koşulları.
4. Özellikle alevlenebilir ürünlerle çalışırken alınacak önlemler
5. Koruyucu malzeme kullanma gerekliliği
D. İŞİN GEREKLERİ
1. Alevlenebilir ortamda çalışırken maksimum dikkat gereksinimi.
2. Sık sık formulasyon değişimi
3. Mesai saatlerinde yeterli dinlenme süresi
4. Hijyenik şartlara özen gösterilmesi
5. Periyodık sağlık kontrollerin zamanında yaptırılması

Bir Cevap Yazın