» » TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE RAYLI SİSTEMLERDE İŞLETME

TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE RAYLI SİSTEMLERDE İŞLETME

Gönderildiği yer: Mesleki Eğitim Belgesi Modülleri | 0

MESLEKİ EĞİTİM BELGESİ

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ
TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE
RAYLI SİSTEMLERDE İŞLETME
MODÜLER PROGRAMI
(YETERLİĞE DAYALI)
2013
ANKARA
1
ÖN SÖZ
Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması ve daha karmaşık
bir yapıda bulunmaya başlaması nedeniyle, meslekî yeterliklerin de geniş tabanlı
bilgilere, becerilere ve tavırlara dayalı olmasını ve programların buna göre
geliştirilmesini zorunlu hâle getirmektedir.
Uluslararası düzeyde meslek elemanlarından beklenen yeterlikler çeşitli
araştırmalar ve yerli/yabancı uzman görüşlerine dayanılarak tespit edilmiş, elde
edilen sonuçlar program çalışmalarına aktarılmıştır.
Beceri geliştirmeye yönelik olarak tasarlanan bu modüler programı geliştirme
sürecinde ilgili tüm paydaşlar ve ülkemizin önde gelen sektör temsilcileri ile iş birliği
yapılmış, kişi ve kurumların program çalışmalarına
doğrudan katkıları sağlanmıştır. Sektör ve kurumlarının beklentileri programa
yansıtılarak, belirlenen yeterlikler ünitelerin temel dayanağını ve içeriğini
oluşturmuştur.
Bu programın hayata geçirilmesiyle, işgücünün bireysel gelişimine, istihdam
edilebilirliğinin artırılmasına, işletmenin verimlilik ve kalitesine, sektörün daha
kalifiye çalışan ihtiyacının karşılanmasına ve bunların sonucu olarak ülke
ekonomisine katkı sağlamak amaçlanmıştır.
2
İÇİNDEKİLER
ÖN SÖZ……………………………………………………………………………………………………………………………… 1
TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE RAYLI SİSTEMLERDE İŞLETME PROGRAMINA İLİŞKİN
AÇIKLAMALAR……………………………………………………………………………………………………………………. 3
MESLEK ELEMANI TANIMI …………………………………………………………………………………………………… 3
GİRİŞ KOŞULLARI………………………………………………………………………………………………………………… 3
İSTİHDAM ALANLARI…………………………………………………………………………………………………………… 3
EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI ………………………………………………………………….. 3
EĞİTİMCİLER………………………………………………………………………………………………………………………. 3
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ……………………………………………………………………………………………….. 3
BELGELENDİRME………………………………………………………………………………………………………………… 3
YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER …………………………………………………………………………………………………… 4
EĞİTİM SÜRESİ …………………………………………………………………………………………………………………… 4
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ……………………………………………………………………………………….. 4
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR ……………………………………………………………………… 4
ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI ………………………………………………………………………………………. 4
EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ…………………………………………………………………………………………… 5
MESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ……………………………………………………………………………………………… 5
MODÜL VE İÇERİKLERİ ………………………………………………………………………………………………………… 6
YETERLİK VE MODÜL TABLOSU …………………………………………………………………………………………….. 6
3
TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE RAYLI SİSTEMLERDE İŞLETME
PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
ALAN : RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ
MESLEK : TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE RAYLI
SİSTEMLERDE İŞLETME
MESLEK SEVİYESİ :
MESLEK ELEMANI TANIMI
Raylı sistemler ile yapılan taşımalar sırasında taşıma, tren ve trafiğin
planlanması, işletme sisteminin kullanılması, raylı sistem trafiğinin işletilmesi ve
yolcu- lojistik hizmetlerini iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uygun şekilde
yapabilen bireydir.
GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere
sahip olmak.
3. Tehlikeli ve çok tehlikeli çalışabilir sağlık raporuna sahip olmak.
İSTİHDAM ALANLARI
Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler;
1. Şehir içi ve dışı raylı ulaşım.
2. Raylı Sistemler taşımacılığı bulunan fabrikalarda vb. işyerlerinde çalışabilirler,
EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI
1. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında ve
sektördeki işletmelerde eğitim verilmektedir.
2. Programın uygulanabilmesi için Raylı Sistemler Teknolojisi alanı standart
donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.
EĞİTİMCİLER
1. Programın uygulanmasında Makine Mühendisliği alanında eğitim almış ve
tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.
2. Programın uygulanmasında gerektiğinde alanında sektör deneyimi olan
teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.
3. Usta öğretici; alanında sektör deneyimi olan, programla ilgili modül ve
yeterliklere sahip olmalıdır.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;
1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.
2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.
3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.
4. Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim
faaliyetleri değerlendirilecektir.
BELGELENDİRME
Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri
kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin
yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
4
 Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı
eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.
 Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı
belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin
düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.
 Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer
mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler
değerlendirilecektir.
 Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.
 Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek
istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.
 Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır
ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.
YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER
Mesleğe yönelik geniş tabanlı yeterlikler kazandırmak hedeflenmiştir.
1. Eğitimin sonunda, mesleğinde sertifika alan birey gerektirdiğinde fark eğitimi
alarak diploma programını tamamlayabilir.
2. Meslekî eğitim alan veya bitirmiş olan birey; gerekli modülleri tamamlayarak
alandaki diğer meslekler arasında geçiş yapabilir.
EĞİTİM SÜRESİ
1. Meslek programının toplam eğitim süresi 80/40 saat olarak planlanmıştır.
2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı,
modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri
uygulanır.
1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.
2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.
3. Bireylerin aktif olması sağlanır.
4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.
5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.
6. Bireylere mesleki yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR
Bireyler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve
planlama konularında, çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, Raylı sistem
işletmeleri ve katılımcının çevrede konuyla ilgili olarak iletişim kurabileceği
araştırma, gözlem ve uygulama yapabileceği her türlü kurum ve kuruluşlar, meslek
elemanları ile iş birliği yapılarak yönlendirilir
ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI
Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci/kursiyer;
1. Demiryolu İle Taşınan Malzemeleri Tanıyabilecektir.
2. Demiryolu Taşımacılığı Genel İş Güvenliği Kurallarını Uygulayabilecektir.
3. Manevracının İSG Açısından Dikkat Etmesi Gereken Kuralları
Uygulayabilecektir.
5
4. Vagonların ve Lokomotiflerin Ahşap Takoz İle Takozlanmasını
Yapabilecektir.
5. Vagonların Koşum Halkaları İle Birbirine Bağlayabilecektir.
6. Vagonlara Sapan Bağlayarak Manevra Yapabilecektir.
7. Kapalı Yerlere Giriş İş Talimatını Uygulayabilecektir.
8. Pik Makinası Soğuk Torpido Manevraları Uygulayabilecektir.
9. İletişim Kurallarını Bilecek ve Uygulayabilecektir.
10. Genel Haberleşme Kurallarını Uygulayabilecektir.
EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
Sertifika programında yer alan modüllerde öngörülen eğitim öğretim
uygulamaları yapılır.
MESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ
1. Öğrenci/kursiyerin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine yararlı
olabilecek, iyi ilişkiler kurabilme, öğrenmeyi öğrenme, bilgiye ulaşma, girişimcilik
ve iş fikirleri üretme, işe uyum sağlama, kendini geliştirme ve problem çözme
gibi bilgi ve becerilerin kazandırıldığı modüllerdir.
2. Bu modüller ile öğrenci/kursiyerlere ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen
yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.
3. Meslekî Gelişim modül tablosundan, çevrenin istihdam durumu,
öğrenci/kursiyerlerin hazır bulunuşluk düzeyi göz önüne alınarak modüller
seçilecek ve yeterlik tablosunda yer alan süreye ilave edilecektir.
4. Dördüncü seviye meslek elemanları, bütün Mesleki Gelişim modüllerini
tamamlamış olacaklardır.
5. Meslekî gelişim modülleri programlardan bağımsız olarak da kullanılabilecektir.
KAZANDIRILAN YETERLİKLER DERSİN MODÜLLERİ SÜRE
1
Sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve
sürdürmek İletişim 40/8
2
Öğrenme ihtiyaçları doğrultusunda
bilgi ve veri toplamak
Bilgiye Ulaşma ve Veri
Toplama 40/8
3
Uygulanabilir girişimci (iş) fikirler
üretmek Girişimci Fikirler Üretme 40/8
4
Girişimci (iş) fikri geliştirmek ve
planlamak Girişimci Fikri Geliştirme 40/8
5
İşletme kurma ve geliştirme ile ilgili
faaliyetleri yürütmek İş Kurma ve Geliştirme 40/16
6
İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş
güvenliği önlemlerini almak İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı 40/24
7
Çevreye karşı duyarlı olmak ve
çevreyi korumak Çevre Koruma 40/8
8
Kendini geliştirerek karşılaştığı
problemleri çözmek Problem Çözme 40/8
6
MODÜL VE İÇERİKLERİ
 Öğrenme süresi her modül için toplam 40 saattir.
 Kazandırılacak yeterliğe bağlı olarak her modül 40/8, 40/16, 40/24, 40/32 ve
40/40 olabilir.
 Modüllerde önerilen bu süreler öğrenme faaliyetlerindeki teorik ve uygulamalı
tüm içeriği kapsar.
 Modül içeriğindeki öğrenme faaliyetinin uygulanması imkânı olmadığında, diğer
okullarla ve işletmelerle iş birliği çerçevesinde uygulamalar yapılabilir.
 Kursiyer/öğrencinin önceden kazandığı yeterlikleri tekrar alma zorunluluğu
yoktur.
 Modül ve yeterlikler programdaki uygulama sırasına göre alınacaktır.
 Programda yer alan modül ve yeterliklerin uygulama sırası zümre kararı ile
belirlenir.
NOT: Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Raylı Sistemlerde İşletme programı
yeterlikler tablosu ve modülleri aşağıda verilmiştir.
YETERLİK VE MODÜL TABLOSU
YETERLİKLER MODÜLLER SÜRE
1
İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş
güvenliği önlemlerini almak İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı 40/24
2
Raylı Sistemlerde işletme işlerini
Yapmak Raylı Sistem İşleri 40/16
TOPLAM 80/40

 

Bir Cevap Yazın