» » TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE SU ANALİZLER

TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE SU ANALİZLER

Gönderildiği yer: Mesleki Eğitim Belgesi Modülleri | 0

MESLEKİ EĞİTİM BELGESİ

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
KİMYA TEKNOLOJİSİ
TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE
SU ANALİZLERİ
MODÜLER PROGRAMI
(YETERLİĞE DAYALI)
2015
ANKARA
ÖN SÖZ
Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması ve daha
karmaşık bir yapıda bulunmaya başlaması nedeniyle, meslekî yeterliklerin de
geniş tabanlı bilgilere, becerilere ve tavırlara dayalı olmasını ve programların
buna göre geliştirilmesini zorunlu hâle getirmektedir.
Uluslararası düzeyde meslek elemanlarından beklenen yeterlikler çeşitli
araştırmalar ve yerli/yabancı uzman görüşlerine dayanılarak tespit edilmiş, elde
edilen sonuçlar program çalışmalarına aktarılmıştır.
Beceri geliştirmeye yönelik olarak tasarlanan bu modüler programı
geliştirme sürecinde ilgili tüm paydaşlar ve ülkemizin önde gelen sektör
temsilcileri ile iş birliği yapılmış, kişi ve kurumların program çalışmalarına
doğrudan katkıları sağlanmıştır. Sektör ve kurumlarının beklentileri programa
yansıtılarak, belirlenen yeterlikler temel dayanağını ve içeriğini oluşturmuştur.
Bu programın hayata geçirilmesiyle, işgücünün bireysel gelişimine,
istihdam edilebilirliğinin artırılmasına, işletmenin verimlilik ve kalitesine, sektörün
daha kalifiye çalışan ihtiyacının karşılanmasına ve bunların sonucu olarak ülke
ekonomisine katkı sağlamak amaçlanmıştır.
1
İÇİNDEKİLER
ÖN SÖZ …………………………………………………………………………………………………………………………….. 1
TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE SU ANALİZLERİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR ……….. 3
MESLEK ELEMANI TANIMI…………………………………………………………………………………………………… 3
GİRİŞ KOŞULLARI ……………………………………………………………………………………………………………….. 3
İSTİHDAM ALANLARI ………………………………………………………………………………………………………….. 3
EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI …………………………………………………………………. 3
EĞİTİMCİLER……………………………………………………………………………………………………………………… 3
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME……………………………………………………………………………………………….. 3
BELGELENDİRME ……………………………………………………………………………………………………………….. 4
YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER…………………………………………………………………………………………………… 4
EĞİTİM SÜRESİ…………………………………………………………………………………………………………………… 4
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ ………………………………………………………………………………………. 4
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR …………………………………………………………………….. 4
ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI………………………………………………………………………………………. 5
EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ ………………………………………………………………………………………….. 5
MESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ…………………………………………………………………………………………….. 5
MODÜL VE İÇERİKLERİ………………………………………………………………………………………………………… 6
YETERLİK VE MODÜL TABLOSU……………………………………………………………………………………………. 6
İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜL BİLGİ SAYFASI …………………………………………………………….. 8
2
TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE SU ANALİZLERİ PROGRAMINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
ALAN : KİMYA TEKNOLOJİSİ
MESLEK : TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE SU
ANALİZLERİ
MESLEK SEVİYESİ :
MESLEK ELEMANI TANIMI
Numuneleri kontrol ederek teslim alma, uygun yerlere taşıma, numune
hazırlama, çözelti hazırlama, deney standartlarına göre analiz yapma, temel
kimya cihazlarını kullanma, deney sonrası ortamı ve cihazları temizleme, arta
kalan numuneyi uygun ortamlarda saklama, kalan malzemeyi bertaraf etme ve
su analizleri ile ilgili diğer işleri yapabilen bireylerdir.
GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel
özelliklere sahip olmak.
3. Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak.
İSTİHDAM ALANLARI
Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler; suyun fiziksel /
kimyasal analiz işlerini yapan fabrika, laboratuvar vb. işyerlerinde çalışabilirler.
EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI
1. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında ve
sektördeki işletmelerde eğitim verilmektedir.
2. Programın uygulanabilmesi için laboratuvar donanımları ve mesleklerin
gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.
EĞİTİMCİLER
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının Öğretmenlik Alanları, Atama ve
Ders Okutma Esasları kapsamında aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin
çizelgede yer alan, alan öğretmenleri esas alınarak;
1. İş Sağlığı ve Güvenliği modülü için; geçerli A/B/C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
sertifikası olan eğitimciler görev almalıdır.
2.Programın uygulanmasında sırasıyla; üniversitelerde görevli akademisyenler,
Kimya teknolojisi alanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimi olan alan
öğretmenlerinden,
3.Programın uygulanmasında gerektiğinde Kimya Teknolojisi alanında sektör
deneyimi olan kimya mühendisi, kimyager, kimya teknikeri, kimya teknisyeni ve
meslek elemanlarından yararlanılabilir.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;
1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.
2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.
3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.
4. Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim
faaliyetleri değerlendirilecektir.
3
BELGELENDİRME
Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri
kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin
yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
• Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı
eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.
• Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin
aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler
mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.
• Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer
mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler
değerlendirilecektir.
• Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.
• Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek
istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.
• Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak
kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.
YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER
Mesleğe yönelik geniş tabanlı yeterlikler kazandırmak hedeflenmiştir.
1. Eğitimin sonunda, mesleğinde sertifika alan birey gerektirdiğinde fark eğitimi
alarak diploma programını tamamlayabilir.
2. Meslekî eğitim alan veya bitirmiş olan birey; gerekli modülleri tamamlayarak
alandaki diğer meslekler arasında geçiş yapabilir.
EĞİTİM SÜRESİ
1. Meslek programının toplam eğitim süresi 80/40 saat olarak planlanmıştır.
2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı,
modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri
uygulanır.
1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.
2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.
3. Bireylerin aktif olması sağlanır.
4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.
5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.
6. Bireylere mesleki yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler
uygulanır.
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR
Bireyler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve
planlama konularında, çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve
katılımcının çevrede konuyla ilgili olarak iletişim kurabileceği araştırma, gözlem
ve uygulama yapabileceği her türlü kurum ve kuruluşlar, meslek elemanları ile iş
birliği yapılarak yönlendirilir.
4
ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI
Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci/kursiyer;
1. Kimya teknolojisi ve bu alanda çalışanların karşı karşıya kaldığı riskler
hakkında genel bilgileri kazanacaktır.
2. Laboratuvarda kullanılan temel cihazların (pH, Elektriksel iletkenlik, etüv,
otoklav, yakma ünitesi, su banyosu, ısıtıcı tabla, manyetik karıştırıcı, terazi,
mikropipet, çeker ocak vb.) kullanımı hakkında bilgi sahibi olacak ve
bunların risklerini bilecektir.
3. Cam malzemelerin (pipet, büret, mezür, beher, balon joje, erlen, desikatör
vb.) kullanımı, bakımı ve olası riskleri hakkında bilgi sahibi olacaktır.
4. Laboratuvarda kullanılan tehlikeli kimyasal maddelerle (hidroklorik asit,
sülfürik asit, fosforik asit, nitrik asit amonyak, aseton, etanol, metanol,
amonyum sülfat, hekzan, heptan, kloroform, vb.) çalışmanın risklerini ve
buna karşı alması gereken önlemleri (çeker ocakta çalışma; eldiven, maske,
gözlük kullanma vb.), bu maddeleri uygun koşullarda, güvenli şekilde
saklamasını bilecektir.
5. Laboratuvarda basınçlı tüplerin (oksijen, argon, metan, helyum, azot, kuru
hava tüpleri) kullanımı, tehlikeleri, taşınması ve depolanması hakkında bilgi
sahibi olacaktır.
6. Laboratuvarda yangın güvenliği kapsamında kullanılan yanıcı, parlayıcı ve
patlayıcı maddeler ve yangın söndürme aletleri ve kullanımı hakkında bilgi
sahibi olacaktır.
7. Laboratuvarda çalışırken kendi ve diğer çalışanların sağlığını riske
atmamak için laboratuvar güvenliği ve hijyeni açısından dikkat etmesi
gereken hususları tekniğine ve iş güvenliği kurallarına uygun olarak
yapacaktır.
8. Laboratuvara gelen numunelerin kontrol ve kabulünü yapacaktır.
9. Elektrikli makinaların kullanımı, bakımı, temizliği ile ilgili riskleri bilecektir
EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
Sertifika programında yer alan modüllerde öngörülen eğitim öğretim
uygulamaları yapılır.
MESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ
1. Öğrenci/kursiyerin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine
yararlı olabilecek, iyi ilişkiler kurabilme, öğrenmeyi öğrenme, bilgiye ulaşma,
girişimcilik ve iş fikirleri üretme, işe uyum sağlama, kendini geliştirme ve
problem çözme gibi bilgi ve becerilerin kazandırıldığı modüllerdir.
2. Bu modüller ile öğrenci/kursiyerlere ulusal ve uluslararası iş gücünden
beklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.
3. Meslekî Gelişim modül tablosundan, çevrenin istihdam durumu,
öğrenci/kursiyerlerin hazır bulunuşluk düzeyi göz önüne alınarak modüller
seçilecek ve yeterlik tablosunda yer alan süreye ilave edilecektir.
4. Dördüncü seviye meslek elemanları, bütün Mesleki Gelişim modüllerini
tamamlamış olacaklardır.
5. Meslekî gelişim modülleri programlardan bağımsız olarak da
kullanılabilecektir.
5
KAZANDIRILAN YETERLİKLER DERSİN MODÜLLERİ SÜRE
1 Sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve
sürdürmek İletişim 40/8
2 Öğrenme ihtiyaçları doğrultusunda
bilgi ve veri toplamak
Bilgiye Ulaşma ve Veri
Toplama 40/8
3 Uygulanabilir girişimci (iş) fikirler
üretmek Girişimci Fikirler Üretme 40/8
4 Girişimci (iş) fikri geliştirmek ve
planlamak Girişimci Fikri Geliştirme 40/8
5 İşletme kurma ve geliştirme ile ilgili
faaliyetleri yürütmek İş Kurma ve Geliştirme 40/16
6 İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş
güvenliği önlemlerini almak İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı 40/24
7 Çevreye karşı duyarlı olmak ve
çevreyi korumak Çevre Koruma 40/8
8 Kendini geliştirerek karşılaştığı
problemleri çözmek Problem Çözme 40/8
MODÜL VE İÇERİKLERİ
• Öğrenme süresi her modül için toplam 40 saattir.
• Kazandırılacak yeterliğe bağlı olarak her modül 40/8, 40/16, 40/24, 40/32 ve
40/40 olabilir.
• Modüllerde önerilen bu süreler öğrenme faaliyetlerindeki teorik ve
uygulamalı tüm içeriği kapsar.
• Modül içeriğindeki öğrenme faaliyetinin uygulanması imkânı olmadığında,
diğer okullarla ve işletmelerle iş birliği çerçevesinde uygulamalar yapılabilir.
• Kursiyer/öğrencinin önceden kazandığı yeterlikleri tekrar alma zorunluluğu
yoktur.
• Modül ve yeterlikler programdaki uygulama sırasına göre alınacaktır.
• Programda yer alan modül ve yeterliklerin uygulama sırası zümre kararı ile
belirlenir.
NOT: Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Su Analizleri Programı yeterlikler tablosu
ve modülleri aşağıda verilmiştir.
YETERLİK VE MODÜL TABLOSU
YETERLİKLER MODÜLLER SÜRE
1
İşçi Sağlığı Mevzuatına Uymak
ve İş Güvenliği Önlemlerini
Almak
İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı 40/24
2 Su Fiziksel / Kimyasal Analiz
İşlerini Yapmak Su Analizleri 40/16
TOPLAM 80/40
6
7
İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜL BİLGİ SAYFASI
MODÜL BİLGİ SAYFASI
KODU :
ALAN : TÜM ALANLAR
MODÜL ADI : İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI
SÜRE : 40/24
ÖN KOŞUL :
AÇIKLAMA :
ÖĞRETİM YÖNTEM
VE TEKNİKLERİ : Anlatım, soru-cevap, grup çalışması, tartışma,
inceleme, araştırma, görüşme, örnek olay incelemesi v.b.
yöntem ve teknikleri uygulanabilir.
GENEL AMAÇ : Öğrenci/Kursiyer gerekli ortam sağlandığında, işçi
sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili temel kuralları
uygulayabilecektir.
AMAÇLAR :
Öğrenci/Kursiyer
1. İşyerinde güvenlik önlemlerini alabilecektir.
2. Meslek hastalıklarına karşı güvenlik önlemlerini alabilecektir.
3. İşyerinde olabilecek kaza ve yaralanmaların sebeplerini kavrayarak
gerekli tedbirleri alabilecektir.
4. İşyerinde çıkabilecek yangınlar için önlem alabilecek ve gerekli
müdahaleyi yapabilecektir.
5. İş kazaları sonrasında hukuki işlemleri yürütebilecektir.
6. İşçi sağlığı ile ilgili iş hukuku mevzuatını kavrayabilecektir.
İÇERİK :
A. İŞYERİ GÜVENLİĞİ VE TEHDİT EDİCİ UNSURLAR
1. İş güvenliğinin tanımı
2. İş güvenliğinin önemi
3. İş güvenliğinin amacı
4. İşçi sağlığı
5. Tüm takım tezgâhları ile ilgili ortak güvenlik önlemleri
a. Genel güvenlik
b. Kişi güvenliği
c. Tezgâh ve cihaz güvenliği
6. Koruyucu araçlar
a. Solunum sisteminin korunması
b. Vücudun korunması
7. Makinelere takılan koruyucu aparatlar
8. Binalarda güvenliği tehdit edici unsurlar
a. Sıhhi tesisatlar
9. Elektrik tesisatları
a. Elektrik enerjisi
b. Evlerde kullanılan elektrik enerjisi ve elektrikli aletler
c. Sigortalar
d. Topraklama ve önemi
e. Aydınlatma
10.Isıtma ve havalandırma tesisatları
8
a. Isıma araçları
b. Yakıt ve yakacaklar
c. Havalandırma tesisatları
B. MESLEK HASTALIKLARI
1. Meslek hastalıklarının sınıflandırılması
C. KAZA VE YARALANMA
1. İş kazasını meydana getiren nedenler
2. Yaralanma şiddetinin belirlenmesi
3. Kazaların iş gücüne ve ekonomiye etkileri
4. Çeşitli meslek alanlarındaki tipik iş kazaları
5. Kaza raporları
D. YANGIN
1. Yanma olayı
2. Yangın çeşitleri
3. Yangının nedenleri
a. Korunma önlemlerinin alınmaması
b. Bilgisizlik
c. İhmal
d. Kazalar
e. Sabotaj
f. Sıçrama
g. Doğa olayları
4. Yangın söndürmede kullanılan yöntemler
a. Soğutarak söndürme
b. Havayı kesme
5. Söndürücü maddeler
6. Yangın önlemleri
a. Yapısal bakımdan yangından korunma
b. Organizasyon bakımından yangından korunma
7. Ev ve iş yerlerinde alınacak önlemler
E. İŞ KAZALARINDA YAPILACAK HUKUKİ İŞLEMLER
1. İş kazasının işverene bildirilmesi
2. İş kazasının işveren tarafından S.G.K’ ya bildirilmesi
3. İş kazasında yapılacak hukuki işlemler
F. İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI
1. Kanunlar
2. Yönetmelikler
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:
1. İş Güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili performans çalışması yaptırılarak
hazır bulunuşluğu ölçülecektir.
2. Öğrenim sürecinde İş Güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili uygulamalar ikili
grup çalışması, eğitsel oyunlar, anlatım, soru cevap, tartışma, beyin
fırtınası, problem çözme, örnek olay, kelime ilişkilendirme, drama, rol
yapma teknikleri kullanılarak yaptırılacaktır.
3. Öğrencinin modül sonunda kazandığı yeterlik, gösterdiği performans ve
meydana gelen ürün, performans değerlendirme, drama, görüşme,
gösteri, performans değerlendirme, grup değerlendirme, kendi kendini
değerlendirme, doğru yanlış, kısa ve uzun cevaplı yazılı yoklama, proje
vb. teknikleri kullanılarak ölçülecektir.
9
AHŞAP İSKELET İMALATI (MARANGOZLUK) MODÜL BİLGİ SAYFASI
MODÜL BİLGİ SAYFASI
ALAN : KİMYA TEKNOLOJİSİ
MODÜL : SU ANALİZLERİ
KODU :
SÜRE :40/16
ÖN KOŞUL : Bu modülün ön koşulu yoktur.
AÇIKLAMA : Numuneleri kontrol ederek teslim alma, uygun yerlere
taşıma, numune hazırlama, çözelti hazırlama, deney standartlarına göre analiz
yapma, temel kimya cihazlarını kullanma, deney sonrası ortamı ve cihazları
temizleme, arta kalan numuneyi uygun ortamlarda saklama, kalan malzemeyi
bertaraf etme ve diğer su analiz işlemlerini yapmak.
GENEL AMAÇ :Öğrenci/Kursiyer gerekli ortam sağlandığında sağlık ve
güvenlik şartlarına, İş talimat ve yönetmeliklerine uygun
olarak su fiziksel / kimyasal analiz işlerini yapabilmesini
sağlamak.
AMAÇLAR :
Öğrenci/Kursiyer:
1. Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun olarak laboratuvar cihazlarını ve
malzemeyi tanımak, kullanabilmek; cihazların doğrulamasını ve
bakımlarını yapmak; tehlikeli kimyasal maddelerle çalışabilmek.
2. Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun fiziksel güç gereksinimine göre
işlerini gerçekleştirebilecektir.
3. Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun olarak çalışma ortamının
özelliklerine göre gerekli güvenlik tedbirleri alarak işlerini
gerçekleştirebilecektir.
4. İşin gereklerine ve şartlarına uygun olarak işlerini
gerçekleştirebilecektir.
İÇERİK :
A. SU KİMYASAL İŞLERİ
1. Kimya teknolojisi ve bu alanda çalışanların karşı karşıya kaldığı riskler
hakkında genel bilgileri kazanacaktır.
2. Laboratuvarda kullanılan temel cihazların (pH, Elektriksel iletkenlik, etüv,
otoklav, yakma ünitesi, su banyosu, ısıtıcı tabla, manyetik karıştırıcı,
terazi, mikropipet, çeker ocak vb.) kullanımı hakkında bilgi sahibi olacak
ve bunların risklerini bilecektir.
3. Cam malzemelerin (pipet, büret, mezür, beher, balon joje, erlen,
desikatör vb.) kullanımı, bakımı ve olası riskleri hakkında bilgi sahibi
olacaktır.
4. Laboratuvarda kullanılan tehlikeli kimyasal maddelerle (hidroklorik asit,
sülfürik asit, fosforik asit, nitrik asit amonyak, aseton, etanol, metanol,
amonyum sülfat, hekzan, heptan, kloroform, vb.) çalışmanın risklerini ve
buna karşı alması gereken önlemleri (çeker ocakta çalışma; eldiven,
maske, gözlük kullanma vb.), bu maddeleri uygun koşullarda, güvenli
şekilde saklamasını bilecektir.
10
5. Laboratuvarda basınçlı tüplerin (oksijen, argon, metan, helyum, azot,
kuru hava tüpleri) kullanımı, tehlikeleri, taşınması ve depolanması
hakkında bilgi sahibi olacaktır.
6. Laboratuvarda yangın güvenliği kapsamında kullanılan yanıcı, parlayıcı
ve patlayıcı maddeler ve yangın söndürme aletleri ve kullanımı hakkında
bilgi sahibi olacaktır.
7. Laboratuvarda çalışırken kendi ve diğer çalışanların sağlığını riske
atmamak için laboratuvar güvenliği ve hijyeni açısından dikkat etmesi
gereken hususları tekniğine ve iş güvenliği kurallarına uygun olarak
yapacaktır.
8. Laboratuvara gelen numunelerin kontrol ve kabulünü yapacaktır.
9. Elektrikli makinaların kullanımı, bakımı, temizliği ile ilgili riskleri bilecektir
B. FİZİKSEL GÜÇ GEREKSİNİMİ
1. İşin yorucu olması
2.Kullanılan cihazların çoğunluğunun kırılma riski taşıması, elektronik
olması nedeniyle dikkat gerektirmesi
3.Kullanılan kimyasalların tehlikeli olması.
C. ÇALIŞMA ORTAMININ ÖZELLİKLERİ
1. Laboratuvarda havalandırma ve aydınlatma şartları
2. Laboratuvar ortamında toz, nem, buhar, koku, titreşim, gürültü, hava
akımı ve elektromanyetik etkenler mevcuttur.
3. Çalışırken dikkatli olunmadığı takdirde patlama, kimyasal madde
yanıkları ve zehirlenmeler olabilir.
4. Koruyucu malzeme kullanma gerekliliği
5. Ekip halinde çalışma zorunluluğu
6. Stres altında çalışma zorunluluğu
D. İŞİN GEREKLERİ
1. Uzun süreli ayakta çalışma gereksinimi
2. Ekip halinde çalışma şartlarına uyum gereksinimi
3. Uygun koruyucu malzeme taşıma gereksinimi
4. Maksimum dikkat gereksinimi (tehlikeli kimyasallarla, hassas
cihazlarla ve kırılma riski taşıyan malzemelerle çalışma nedeniyle)
5. Çalışma ortamındaki olumsuz etkilere karşı sağlam psikolojik yapı
gereksinimi
11

Bir Cevap Yazın